ບັນຊີ Job ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 73648

ຜູ້ຈັດການບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ

ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
10 Dec 2021
Accontant-Finance-Admin manager

ຜູ້ຈັດການບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ

Preferred Language : English
Inudustry : PROFRESSIONAL SERVICE - ARCHITECTURE / BUILDING / CONSTRUCTION
Job Function : Accountant Officer
Experience : 4 - 5 Years
Education : Bachelor Degree
Salary : Negotiable


ຮັບສະໝັກງານ
ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2005. ເຊິ່ງ ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍ ຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມມີ: ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງ ອຸປະກອນດ້ານລະບົບໄອທີ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນສໍານັກງານ, ລະບົບການເກັບເງິນຄ່າ   
ທໍານຽມລົດຂ້າມຂົວມິດຕະພາຍລາວ-ໄທ 01, ອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງ - ຂົວທາງ, ປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ, ໃຫ້ບໍລິການເປັນສູນກາງວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ (ໄອເຕັກ), ໂຮງແຮມ ຮິວຕັນ, ສູນກາງຊື້ຂາຍອອນລາຍ (ເຢສພລີດ), ເລກໄອເຕັກ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດ ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຕີບໂຕໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ປະຈຸບັນທຸລະກິດພວກເຮົາກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.
2. ຜູ້ຈັດການບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 01 ຕໍາແໜ່ງ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: 
ວຽກການເງິນ:
* ຮັບຜິດຊອບກວດກາການເບີກຈ່າຍເງິນງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ.
* ກວດກາເອກະສານ ໃບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ຫຼື ຄວບຄຸມໃຫ້ມີການກວດສອບເອກະສານການຮັບ-ຈ່າຍເງີນ ແລະ ທຸກໆລາຍງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ຫຼື ທຸກປະເພດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງການ ດຳເນີນງານ.
* ລາຍງານການສົມທຽບລະຫວ່າງ ການໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ກັບ ແຜນງົບປະມານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ.
* ສະຫຼຸບບົດລາຍງານບົດລາຍງານກະແສເງິນສົດ ເຂົ້າ-ອອກ ປະຈຳເດືອນຂອງໂຄງການ.
* ເກັບກຳ ແລະ ລວບລວມ ຂໍ້ມູນ ການສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການ ຕາມການມອບໝາຍ.
* ສັງລວມບົດລາຍງານຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ ລ່ວງໜ້າ ຂອງໂຄງການ ຟາມນ້ຳຊວງ.
* ສຶກສາ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃໝ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ.
ວຽກບັນຊີ:
* ຄິດໄລ່ຄ່າເຊື່ອມສະພາບ (ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ) ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ລວມທັງ ພໍ່-ແມ່ພັນ ແບ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍ.
* ຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການຂາຍແບ້ ແຕ່ລະງວດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
* ລົງກວດນັບພໍ່ພັນ ແມ່ພັນແບ້ ລວມທັງແບ້ເກີດໃໝ່ ແລະ ແບ້ໜຸ່ມ-ສາວ.
* ເຂົ້າຮ່ວມກວດນັບຄັງເງິນສົດປະຈຳເດືອນ ກັບທີມງານກວດສອບພາຍໃນ.
* ເຂົ້າຮ່ວມກວດນັບຊັບສິນປະຈຳໄຕມາດ ກາງປີ ແລະ ທ້າຍປີ ກັບທີມງານກວດສອບພາຍໃນ.
* ກະກຽມ ແລະ ສະຫຼຸບ ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນພະແນກ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ.
ວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ:
* ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ກວດກາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກໜ່ວຍງານພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ມີການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ KPI, ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ.
* ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງການໝູນວຽນເອກະສານຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກເອກະສານຂາເຂົ້າໄປຈົນຮອດມືພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.
* ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຊາສຳພັນ ສຳລັບທີມງານເພື່ອ ຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຈາກອົງກອນໃຫຍ່ ໃຫ້ທາງທີມງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕິດຕາມ ຄຸ້ມຄອງທຸກກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ.
* ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃນການພົວພັນກັບພາກສ່ວນພາຍນອກດ້ານກົດຫມາຍ ກົດລະບຽບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
* ຈັດກອງປະຊຸມເປັນປົກກະຕິກັບທີມງານພະແນກບໍລິຫານເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ.
ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:
* ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນຂະແໜງການເງິນທະນາຄານ, ບັນຊີ ຫຼື ສາຂາ  ທີກ່ຽວຂ້ອງ.
* ມີປະສົບການນຳໃຊ້ໂປຣແກມບັນຊີລາວ ຫຼື ບັນຊີສາກົນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີຂື້ນໄປ.
* ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
* ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ເປັນຢ່າງດີໂດຍສະເພາະຮູ້ນຳໃຊ້ Excel, Microsoft Office
* ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ໂປຣແກມບັນຊີສາກົນ ແລະ ກວດສອບບັນຊີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
* ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຊື່ສັດກັບອົງກອນ.
* ສາມາດປະຈໍາການຢູ່ຫ້ອງການນໍ້າຊວງໄດ້ (ມີທີ່ພັກ, ຟຣີຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟ)
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ