Who we are | Yula.la

Who we are


ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດອອນລາຍ, ການສື່ສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່. ພວກເຮົາພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບໃນປະເທດລາວເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງການບໍລິການທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຄວນເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.