Terms of Service
Terms of Service

Yula.la ແມ່ນອ້າງອີງມາຈາກ www.yula.la ຫຼື Yula.la ໃນຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການນີ້ ທີ່ເປັນການບໍລິການອອນລາຍສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການໂຄສະນາໃນໂລກອິນເຕີເນັດ. ການເຂົ້າຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ Yula.la ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບສຳລັບ Android, iPhone, Windows Phone ສຳລັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໝາຍເຖິງການຍອມຮັບໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງລາຍລະອຽດການບໍລິການໃນຫົວຂໍ້ລຸ່ມນີ້.

ຂໍ້ 1 - ແຈ້ງການເລື່ອງລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ (c) 2013-2018 Yulala / Online457

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຈ້ງການນີ້, ພວກເຮົາພ້ອມກັບຜູ້ໃຫ້ສິດແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງມີສິດຄວບຄຸມລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ລວມທັງເອກກະສານກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫງວນແລ້ວ.

ຂໍ້ 2 - ສິດນໍາໃຊ້ບໍລິການ

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ yulala, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ບໍລິການນີ້ແບບສ່ວນບຸກຄົນ. ສິດນຳໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນນີ້, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຂາຍ, ເຊົ່າ ຫຼື ໂອນໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຍົກເລີກສິດນຳໃຊ້ນີ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ໂດຍສະເພາະ, ທ່ານອາດຈະເຂົ້າເບິ່ງ, ໂຫຼດຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ ກໍແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແຕ່ສ່ວນຕົວທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງໃນເນື້ອຫານີ້, ທ່ານຕ້ອງບໍ່:

  1. ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຈາກເວັບໄຊ໌ ຫຼື ແອັບຂອງພວກເຮົາ (ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊ໌ອື່ນ);
  2. ຂາຍ, ເຊົ່າສິ່ງຂອງຕ່າງໆຈາກເວັບໄຊ໌ ຫຼື ແອັບຂອງພວກເຮົາ.
  3. ສະແດງສິ່ງຕ່າງໆຈາກເວັບໄຊ໌ ຫຼື ແອັບຂອງພວກເຮົາແບບສາທາລະນະ
  4. ໃຊ້ປະໂຫຍດທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ແອັບເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານການຄ້າ ຫຼື
  5. ກະຈາຍເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌ແລະ ແອັບຂອງພວກເຮົາ
ຂໍ້ 3 - ການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ

Yula.la ເຊື່ອມຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ເພື່ອເຮັດທຸລະກຳໂດຍກົງ. Yula.la ແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍຈາກການຊື້ - ຂາຍ ຫຼື ການຈັດສົ່ງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍແມ່ນຈະພົວພັນກັນໂດຍກົງໂດຍທີ່ Yula.la ແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. Yula.la ແມ່ນບໍ່ຮັບປະກັນ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານພຽງຜູ້ດຽວໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ່ມູນດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານຕ້ອງບໍ່:

  1. ນຳໃຊ້ເວັບຂອງພວກເຮົາໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ, ເຮັດການເຄື່ອນໄຫວໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເວັບໄຊທ໌, ແອັບ, ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງການໃຊ້ງານ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ;
  2. ນຳໃຊ້ເວັບຂອງພວກເຮົາໃນກໍລະນີໃດໆກໍຕາມທີ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ, ຜິດກົດໝາຍ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ. ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.
  3. ການນໍາໃຊ້ເວັບຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄັດລອກ, ຈັດເກັບ, ໂຮສ, ລຳລຽງ, ສົ່ງ, ນໍາໃຊ້, ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ແຈກຢາຍເນື້ອໃນທີ່ປະກອບດ້ວຍ (ຫຼືຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບ) spyware, ໄວຣັສຄອມພິວເຕີ, ມ້າ Trojan, worm, keystroke logger, rootkit ຫຼື ຊອບແວຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ຫຼື
  4. ຫ້າມດຳເນີນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນແບບທັງເປັນລະບົບ ຫຼື ອັດຕະໂນມັດ (ທີ່ມີການ ສະແຄັບປິ້ງແບບຈຳກັດ, ດາຕ້າມາຍນິ້ງ, ດາຕ້າເອັກແທັກເຊີ້ນ ແລະ ດາຕ້າຮາເວັດຕິ້ງ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຈາກພວກເຮົາ.
  5. ໂພສໂຄສະນາຕິດຕໍ໋ກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໂພສຊ້ຳໆ, ໂພສຂໍ້ຄວາມຫາຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໂດຍທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ພະຍາຍາມເພີ່ມຍອດວິວ, ການຈັດອັນດັບ ຫຼື ການວັດອື່ນໆໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ຂໍ້ 4 - ລາຍງານການລ່ວງລະເມີດ

ເນື້ອໃນ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບທີ່ປາກົດໃນ Yulala ແມ່ນໂພສໂດຍເຈົ້າຂອງເອງ ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວກັບ Yulala. Yulala ເປັນພຽງຜູ້ຈັດການເນື້ອໃນໂພສໃຫ້ກົງກັບເງື່ອນໄຂໂດຍສະເພາະກົດໝາຍລິຂະສິດເທົ່ານັ້ນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າຫາກວ່າທ່ານພົບເຫັນເນື້ອໃນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລະເມີດປະກາດສະບັບນີ້. ກະລຸນາລາຍງານເຮົາໂດຍໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່

ຂໍ້ 5 - ໃຊ້ໃນນາມກຸ່ມການຄ້າ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Yulala ໃນນາມ ຫຼື ອົງກອນການຄ້າຂອງທ່ານເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນອອນລາຍໂດຍໃຊ້ບັນຊີມືອາຊີບ. ບັນຊີມືອາຊີບຈະກໍານົດບັນຊີຂອງທ່ານຢ່າງຊັດເຈນເປັນທຸລະກິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແນະນໍາບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ຸໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານທັງຫມົດ. ເຊິ່ງທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັນຊີມືອາຊີບຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ລົດທະບຽນແບບຕົວແທນບໍລິສັດ.

ຂໍ້ 6 - ການລົງທະບຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີ

ການລົງທະບຽນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການບໍ່ລະບຸຕົວຕົນກໍເປັນຂໍ້ຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດ.ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ໃຫ້ລະບຸຕົວຕົນໂດຍການໃຫ້ອີເມວ ແລະ ເບີໂທແທ້. Yulala ອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່, ເລກໄອພີ, ການຕັ້ງຄ່າບຣາວເຊີ້, ຂໍ້ມູນເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ໂດຍການນຳໃຊ້ Yulala, ທ່ານແມ່ນເຂົ້າໃຈ, ເຫັນດີຕໍ່ການຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປິດໄອດີ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານແມ່ນເຫັນດີໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍ໋ກໍລະນີໃດໆກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນທີ່ນຳໃຊ້ໄອດີ ແລະ ຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເອງ.

ຂໍ້ 7 - ການຍົກເລີກ ແລະ ລະງັບບັນຊີ

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຍົກເລີກບັນຊີຂອງທ່ານ. ການຍົກເລີກທາງອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບແທນແມ່ນບໍ່ເປັນຜົນ. ທ່ານສາມາດຍົກເລີກບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາໂດຍໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່ໃນເວັບໄຊທ໌. ເນື້ອໃນຂອງທ່ານທັງຫມົດຈະຖືກລຶບຈາກເວັບໄຊທ໌ທັນທີເມື່ອຍົກເລີກ. ເຊິ່ງຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໄດ້ເມື່ອບັນຊີຂອງທ່ານແມ່ນມີການຍົກເລີກໄປແລ້ວ.

Yula.la ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວ, ມີສິດທີ່ຈະຍົກເລີກ ຫຼື ລະງັບບັນຊີຂອງທ່ານລວມທັງປະຕິເສດການໃຊ້ບໍລິການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ໃນອະນາຄົດ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ ໃນ Yula.la , ສໍາລັບເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. ການສິ້ນສຸດດັ່ງກ່າວຂອງການບໍລິການ ຈະເຮັດໃຫ້ການປິດການລຶບ ຫຼື ລຶບບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານ, ການຍົກເລີກ ແລະ ການຍົກເລີກຂອງເນື້ອຫາທັງໝົດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. Yula.la ຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການບໍລິການໃຫ້ແກ່ໃຜກໍ່ຕາມສໍາລັບເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ.

ຂໍ້ 8 - ຄ່າບໍລິການ

ບໍລິການ Yula.la ແມ່ນມີບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ບໍລິການແບບພຣີມ່ຽມ. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານຂອງ Yula.la ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ; ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການພີມ່ຽມຂອງ Yula.la ຈະມີການຄິດຄ່າທໍານຽມ. Yula.la ຂໍສະຫງວນສິດ ໃນການປ່ຽນເນື້ອໃນບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ພຣີມ່ຽມ ລວມເຖິງການປ່ຽນແປງຄ່າບໍລິການຂອງພຣີມ່ຽມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້ 9 - ເນື້ອໃນຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ Yulala, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເນື້ອໃນ. ໂດຍການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ Yulala, ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເນື້ອໃນໄດ້ແບບບໍ່ຈໍາກັດ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບເພື່ອເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ ແລະ ໂຄສະນາເວັບໄຊທ໌.

ຂໍ້ 10 - ການແຍກສ່ວນຂອງສັນຍາ

ໃນກໍລະນີສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາເປັນໂມຄະ ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາສຶບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນໂມຄະຕໍ່ໄປ

ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ