Other Jobs Job Dans Xaythany Vientiane Capital ID 74844

Customer Relationship

Le district de Xaythany, Vientiane la Capitale
09 Feb 2022
ເພດຊາຍ/ຍິງ ອາຍຸ 21 ປີຂື້ນໄປ
- ຈົບຊັ້ນສູງ (ຫຼືຍັງເປັນນັກສຶກສາ)
ເງື່ອນໄຂສະໝັກ:
- ມີລົດຈັກເປັນຂອງຕົວເອງ
- ມີໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ
- ບັດປະຈໍາຕົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໂທລະສັບມືຖື (ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ)
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ- whatsapp: 020 59987546 - 0
优惠金额
Annonce gratuite