Administration & Office Support Job Dans Xamneua (Xamneua) Houaphan ID 62865
LAK 0 - 0

ຕ້ອງການ Area Manager 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ

Le district de Xamneua (Xamneua), La province de Houaphan
23 Feb 2021
ຕ້ອງການ Area Manager 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
• ກຳລວມທຸກວຽກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
• ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອດການບໍລິການ
• ວາງແຜນ ແລະ ລາຍງານ ແຜນການເຮັດວຽກຫາຜູ້ຈັດການປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່
• ສົ່ງເສີມວຽກງານຝ່າຍຂາຍ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງໄວ້
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:
• ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ການຕະຫຼາດ ການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
• ສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
• ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ
• ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
ສະຫວັດດີການ:
• ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ
• ມີເງິນ KPI ຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້
• ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດ
• ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
• ມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆ
• ມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ [email protected]
优惠金额
OR
Annonce gratuite