Manufacturing, Transport & Logistics Job ใน Chanthaboury Vientiane Capital ID 53205

ພະນັກງານ Delivery

เมืองจันทะบูลี, นครหลวงเวียงจันทน์
05 Nov 2019
ປະກາດຮັບພະນັກງານ Delivery:15 ຕຳແໜ່ງ
1ວຸດທິຕ້ອງການ
-ອາຍຸ20ຂຶ້ນໄປ,ເພດຊາຍ
2ການສຶກສາຈົບມໍ7ຫຼື ອ່ານຂຽນພາສາລາວໄດ້
3ສາມາດຂັບລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫ່ຍໄດ້
4ຮູ້ຈັກເສັ້ນທາງໃນພື້ນທີ່ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງເປັນຢ່າງດີ
5ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ AB
6ມີບຸກຂະລິກກະພາບດີ,ມະນຸດສຳພັນດີ,ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມັກໃນວຽກບໍລິການ.

6ມີບຸກຂະລິກກະພາບດີ, ມະນຸດສຳພັດດີ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມັກໃນວຽກບໍລິການ
ปริมาณที่เสนอ
โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี