Design & Architecture Job ใน Xaysetha Vientiane Capital ID 55832
LAK 2,500,000 - 3,000,000 (เจรจากันได้)

Recruitment open for designer

เมืองไชยเชษฐา, นครหลวงเวียงจันทน์
16 Apr 2020
*****ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ*****

- ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

SongFei Co., Ltd ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍນອກ - ພາຍໃນ. ສະເໜີບໍລິການ ຕິດຕັ້ງຝາຂັ້ນໂຕະຫ້ອງການ ເຄົາເຕີເຮືອນຄົວ ຝາຂັ້ນຫ້ອງນໍ້າ.

- ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕໍາແໜງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ

1. ຜູ້ອອກແບບ

【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】ຮັບສະໝັກພະນະງານອອກແບບຕົບແຕ່ງບ້ານໃນບໍລິສັດຄົນໜຶ່ງ

【ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ】
- ຕ້ອງການມີຄວາມສາມາດເຊັ່ນນີ້:

● ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ເຊັ່ນ: Word, Excel ໄດ້ດີ
● ສາມາດນຳໃຊ້ຊອບແວອອກແບບໄດ້ດີເຊັ່ນ: SketchUp (ໂດຍສະເພາະ), AutoCAD
● ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາສະຖາປະນິກ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
● ມີຄວາມຈົງໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ການລິເລີ່ມຕໍ່ວຽກງານ
● ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ (2-3 ປີ) ມາກ່ອນ
● ຄວາມສາມາດດ້ານການສຳພັນກັບລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ
● ສາມາດເຮັດວຽກຄົນດຽວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊີ້ນຳ

- ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນນີ້:

● ອອກແບບ, ໂປຣໂມດລາຄາ, ເຟົ້າວຽກສະໝາມ
● ໜ້າທີ່ອື່ນໆອາດຈະຖືກມອບໝາຍເປັນບາງຄັ້ງຄາວ

【ເງີນເດືອນ】

ໄລຍະທົດລອງ = 2,500,000 Kip
ຫລັງຈາກໄລຍະທົດລອງ = 3,000,000 Kip
ໄລຍະທົດລອງເປັນ 3 ເດືອນ

- ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

ສົ່ງຊີວະປະຫວັດ (CV), Cover letter ແລະ ຜົນວຽກຂອງຕົວເອງເປັນຕົວຢ່າງ ເຖິງ Mr Renhua Luo, Email: [email protected] ໂທ: 020 22236661 ຫຼື Whatsapp 020 58089560. ຈະມີການຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ.
ปริมาณที่เสนอ
โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี