Find all ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Services in Lao

Welcome to Yula.la, Laos' #1 Online Market

Suggested Categories:
Filter and Refine

Found 18 ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Services in Lao

ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52464
ແລ່ນເອກະສານຂໍອະນຸຍາດແຕ່ງງານ (ລະຫວ່າງຄົນຕ່າງປະເທດກັບຄົນລາວ) 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52465
ເປີດທະບຽນວິສະຫະກິດຮ້ານຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52479
ແລ່ນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52483
ປື້ມຜ່ານແດນລົດ Border Pass of Car 130,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sponsored
RHB
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52477
ເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ Passport 400,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52478
ເຮັດປຶ້ມຜ່ານແດນ Border Pass 150,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52468
ແລ່ນໃບຂັບຂີ່ຊົ່ວຄາວສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Driving licenses) 150,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52467
ເປີດທະບຽນບໍລິສັດໃໝ່ສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ 26,820,002 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sponsored
Toyota Service
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52462
ແລ່ນວີຊ່າເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍເທື່ອ (Multiple VISA) 1,400,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52461
ແລ່ນໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ (Stay Permit) 1,400,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52460
ບໍລິິການແລ່ນວີຊ່າເຮັດວຽກ LA-B2 Single VISA (TELEX) 4,023,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52459
ແລ່ນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃນລາວ (Work Permit) 1,400,000 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sponsored
Expo
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52446
ບໍລິິການຈັດຫາງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52463
ການຂໍໂຄຕ້ານຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 223,500 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 52458
ບໍລິສັດສົມເດັດ ບໍລິິການເຮັດເອັມໂອຢູ MOU 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ Service ໃນ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 50750
ບໍລິການແລ່ນກາຈ້ຳ ຕ່າງໆ 0 LAK ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sponsored
BFL