ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ Job ໃນ ວັງວຽງ ວຽງຈັນ ID 56073

Chief of Party - Laos Energy Security (LES) Activity

ວັງວຽງ, ວຽງຈັນ
23 May 2020
ຫົວໜ້າງານ: ກິດຈະກຳຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານຢູ່ລາວ (LES) ຂອງອົງການUSAID

ECODIT ເປັນອົງການພັດທະນາສາກົນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ, ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິການດ້ານເຕັກ ນິກ ເຊິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ການປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະຍາວສຳລັບບັນດາໂຄງການຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ຕັ້ງແຕ່ມີການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1993, ECODIT ໄດ້ໃຫ້ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການຜ່ານຫຼາຍກວ່າ 250 ໂຄງການ/ສັນຍາກັນລູກຄ້າແບບຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດ. ເສີມສ້າງເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ລົງເລິກຄວາມ ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານ ນ້ຳ, ພະລັງງານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນ.
ບັນດາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຫົວໜ້າງານ (COP) ຈະຮັບຜິດຊອບເບິ່ງລວມທັງໝົດດ້ານຍຸດທະສາດ, ດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງອົງການ USAID LES, ທີ່ຈະຊ່ວຍ ເຫຼືອລັດຖະບານລາວ (GOL) ເພື່ອບັນລຸລະບົບພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງດ້ານການເງິນ ທີ່ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເສີມໃສ່ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດດ້ານນະວະຕະກຳ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະ ກິດແບບຍືນຍົງ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກໂດຍສຸມໃສ່ສາມ ພື້ນທີ່ ຫຼັກຄື: (1) ບັນປຸງຂະແໜງວາງແຜນພະລັງງານ; (2) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ແລະ ໜ້າວຽກພາຍໃນຂະແໜງພະລັງງານ; ແລະ (3) ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ຫົວໜ້າງານຈະເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວ່າງ ອົງການ USIAD, ECODIT ແລະ ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສື່ສານທັນເວລາ ແລະ ການປະສານງານໄດ້ດີກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ມີຄວາມສະລັບຊັບ ຊ້ອນ, ແລະ ຮັບປະກັນການລາຍງານໃຫ້ ອົງການ USAID ທັນເວລາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ. ໂດຍສະເພາະ, ຫົວໜ້າງານຈະຕ້ອງ:
• ສົມຸດວ່າເປັນຫົວໜ້າເບິ່ງລວມດ້ານເຕັກນິກ, ການເງິນ, ແລະ ການບໍລິຫານກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ຮັບປະ ກັນວ່າວຽກທັງໝົດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວຽກທັງໝົດນັ້ນປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ກຳນົດເວລາ, ພາຍໃຕ້ງົບປະມານ, ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (USG) ແລະນະໂຍບາຍຂອງ ECODIT;
• ກຳນົດ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຍືນຍົງກັບພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳ ຄັນ, ລວມທັງອົງການ USAID, ລັດຖະບານລາວ, ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພະລັງງານ, ພາກເອກະຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆໃນຂະ ແໜງພະລັງງານ;
• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ;
• ວິເຄາະ ແລະ ສະເໜີໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການສຳລັບຂະ ແໜງພະລັງງານຂອງລາວ;
• ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອປັບ ປຸງປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະແໜງການ;
• ພົວພັນເປັນປະຈຳກັບອົງການ USAID ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດ ແລະ ການຍື່ນສະເໜີ ການສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ທັນເວລາ, ລວມທັງລາຍງານໂຄງການເປັນປະຈຳ;
• ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫ້ອງການຂອງ ECODIT ເພື່ອປະສານງານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບການ ຈັດສົ່ງໂຄງການກ່ອນການຍື່ນສະເໜີຕໍ່ອົງການ USAID;
• ຈັດກອງປະຊຸມໃໝ່ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມເວທີການປະສານງານຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນເກົ່າສຳລັບການແຊກແຊງໃນຂະ ແໜງ ພະລັງງານໃນລາວ;
• ຮັບຜິດຊອບລວມໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ລົງທະບຽນນິຕິກຳໃໝ່, ແລະ ຕັ້ງຫ້ອງການສຳລັບກິດຈະກຳ;
• ຊີ້ນຳພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານ/ການເງິນ; ແລະ
• ປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ.
ຄຸນວຸດທິຕ່ຳສຸດ
 ຈົບປະລິນຍາຕີໃນຂະແໜງວິສະວະກຳສາດ, ເສດຖະສາດ, ນະໂຍບາຍລັດ, ພັດທະນາສາກົນ ຫຼື ຂົນເຂດ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈົບສູງກວ່າຍິ່ງເປັນການດີ;
 ປະສົບການຢ່າງນນ້ອຍສິບ (10) ປີດ້ານການເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງ, ພະລັງງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ ຫຼື ການປະຕິຮູບການ ພັດທະນາໃນປະເທດ;
 ມີປະສົບການເປັນຜູ້ນຳໃນກິດຈະກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອປະກອບມີການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ/ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງອົງການ USAID ແມ່ນດີທີ່ສຸດ;
 ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງດີກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ການດຳເນີນງານດ້ານຜົນປະໂຫຍດໃນພາກ ພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ; ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢູ່ລາວກ່ອນຍິ່ງເປັນການດີ;
 ມີປະສົບການທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງພະລັງງານກັບຄວາມ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ;
 ພິສູດປະສົບການໃນການປະກອບ ແລະ/ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງທີມງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
 ມີທັກສະໃນການພັດທະນາບຸກຄົນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສູງ;
 ມີທັກສະການສື່ສານທາງປາກ ແລະ ຂຽນ ເປັນພາສາອັງກິດຢ່າງດີ; ແລະ
 ມີຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ ແລະ ເວົ້າໃນລະດັບວິຊາການຍິ່ງເປັນການດີ.

ຖ້າຢາກສະໝັກ, ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກງານ ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້ຫຼ້າສຸດເປັນພາສາອັງກິດຜ່ານ “Our Jobs” ຢູ່ໃນ ECODIT ເວບໄຊທ໌. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຕ ແໜ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໄດ້ສັນຍາເຮັດວຽກ. ຄຳຮ້ອງສະໝັກ ງານຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ທົບທວນເປັນຮອບວຽນ. ຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານຂອງການສະໝັກອາດຖືວ່າ ບໍ່ມີຄຸນວຸດທິ. ສະເພາະຈຳນວນນ້ອຍຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່. ກະລຸນາຢ່າໂທລະສັບເຂົ້າມາ.

----
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ