ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 55967

ຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງສະຖານນີບໍລິການເກັບຄ່າທໍານຽມ ທາງດ່ວນແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
11 May 2020
ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ
ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຄວບຄຸມ: ໃຫ້ຢືນເອກະການກ່ອນວັນທີ 20/03/2020, ພະນັກງານເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງ ໃຫ້ຢືນເອກະການກ່ອນວັນທີ 20/05/2020, ເອກະສານທີ່ປະກອບມາມີ ຊີຫວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ → ຂຽນຕື່ມໃສ່ 《ແບບຟອມການສະໝັກວຽກ 》 → ສໍາພາດ → ສໍາພາດຜ່ານ → ຂຽນຕື່ມໃສ່ 《 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການໄປຝຶກອົບຮົມ 》 → ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ ( ພາຍໃນຕົ້ນເດືອນ 3 ຮອດປາຍເດືອນ 4 ປີ 2020 ) → ຖ້າວ່າຝຶກອົບຮົມຜ່ານ → ເຊັນສັນຍາ 《 ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຮັດວຽກ 》 → ກຽມເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຮັດວຽກ →ເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງໃຫ້ມາສະໝັກກ່ອນວັນທີ່ກໍານົດໄວ້, ເພາະວ່າຈະໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມບົດຮຽນທີ່ຈະມານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂຕຈິງຢູ່ ສປ ຈີນ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປກັບ, ກິນ, ຢູ່ ແລະ ບ່ອນພັກເຊົາແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.
ພະນັກງານເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງ, ຖ້າວ່າເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະສົ່ງໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ ສປ ຈີນ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
-ສະຖານນີບໍລິການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງດ່ວນແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ.
ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການໃນການເຮັດວຽກນໍາບໍລິສັດ
-ພວກເຮົາເປັນລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ເປັນວຽກໄລຍະຍາວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ເປັນວຽກທີ່ດີ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ໄປຮຽນ.
-ຈະມີອາຫານໃຫ້ທຸກຄາບ, ທີ່ພັກ (ຫ້ອງນອນຕິດແອ) ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ສະດວກສະບາຍ.
-ຈະມີເຄື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ, ຈະມີສະຖານທີ່ເຮັດກິດຈະກໍາບັນເທີງເພື່ອຄວາມຜ່ອນຄາຍໃນເວລາເລີກວຽກ, ພ້ອມທັງເຮັດປະກັນຊີວິດໃຫ້ພ້ອມ.
-ອິງຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະເດືອນຈະມີການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນ, ຖ້າວ່າເຮັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຈະມີໂບນັດພິເສດໃຫ້.
-ຖ້າຫາກວ່າປະຕິບັດວຽກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ, ແຕ່ລະເດືອນພະນັກງານຄວບຄຸມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 500 ໂດລາ ຂື້ນໄປ, ສໍາລັບພະນັກງານຜູ້ເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງແມ່ນຈະໄດ້ 300 ໂດລາ ຂື້ນໄປ.
-ຖ້າເຮັດວຽກໄດ້ໃນລະດັບທີ່ດີແມ່ນຈະມີໂບນັດພິເສດໃຫ້.
ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບ
-ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຄວບຄຸມ: ຄວບຄຸມສະຖານີເກັບຄ່າຜ່ານທາງແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ: ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານ, ຄຸ້ມຄອງການເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງ.
-ພະນັກງານເກັບຄ່າຜ່ານທາງ: ຮັບຜິດຊອບການເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະມັກວຽກ
ຕໍາແໜ່ງຜູ້ຄວບຄຸມ:
-ສາມາດຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາໄດ້ເປັນໄລຍະຍາວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ຮັບຟັງໃນທຸກບັນຫາໃນວຽກງານ.
-ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ບໍ່ຈໍາກັດເພດ, ອາຍຸຢູ່ໃນລະຫວ່າງ: 18-45 ປີ.
-ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,
-ມີຄວາມສໍານານໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຂຽນພາສາຈີນໄດ້ໃນລະດັບດີ.
-ສຸຂະພາບແຂງແຮງ (ບໍ່ມີຮອຍແປ້ວຕາມໂຕ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດການເສບຢາເສບຕິດມາກ່ອນ)
-ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ ຫຼື ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ພະນັກງານເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານທາງ:
-ສາມາດຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາໄດ້ເປັນໄລຍະຍາວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ດຸໝັ່ນໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ, ມີການສື່ສານທີ່ດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຮູ້ຮັບຟັງໃນທຸກບັນຫາໃນວຽກງານ.
-ຈົບມໍປາຍຂື້ນໄປ, ບໍ່ຈໍາກັດເພດ, ອາຍຸຢູ່ໃນລະຫວ່າງ: 18-45 ປີ.
-ມີຄວາມສໍານານໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້ໃນລະດັບດີ.
-ສຸຂະພາບແຂງແຮງ (ບໍ່ມີຮອຍແປ້ວຕາມໂຕ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດການເສບຢາເສບຕິດມາກ່ອນ).
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ