ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 55998
LAK 0 - 0

ພະນັກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
11 Aug 2020
ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງຂົນສົ່ງສິນຄ້າສະຖານີ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະຈຳວັນ.

1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ
1) ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີປະຫວັດກ່ຽວກັບເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ, ມັກໃນວຽກງານຂົງເຂດລົດໄຟ.
2) ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເຊື່ອໃຈໄດ້, ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີ, ຮູ້ວັດທະນາທຳອົງກອນລາວ ແລະ ຈີນ.
3) ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ໃຫ້ກາຍ 30 ປີ, ຫຼື ສໍາລັບຄົນທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການລົດໄຟແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 35 ປີ.
4) ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ. ( ລວມ ຈົບຊັ້ນ ມໍ 7)
5) ຈະພິຈາລະນາພິເສດຜູ້ທີ່ ມີພື້ນຖານພາສາຈີນ, ຮຽນຈົບຊັ້ນວິທະຍະໄລ (ຊັ້ນສູງ) ຂື້ນໄປ, ຈະພິຈາລະນາພິເສດວິຊາສະເພາະດ້ານ: ກົນຈັກໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງ, ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ
1) ສອບເສັງຂຽນ ແລະ ສຳພາດ. ບົນພື້ນຖານຂອງການກວດກາເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ຈະແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ.
2) ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະເໜີຜູ້ສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນດ້ານແນວຄິດ, ຜົນການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ຜົນສອບເສັງຂຽນ ແລະ ຜົນການສຳພາດ.

3). ອື່ນໆ
1) ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ບໍລິສັດຈະຄັດເລືອກຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານການປະເມີນຜົນໂດຍລວມ.
2) ບໍລິສັດຈະສົ່ງຜູ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄປຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 15 ເດືອນ ໃນ ຫົກ ເດືອນ ທ້າຍ ປີ 2020. ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກໆ ແມ່ນການຝຶກດ້ານພາສາ ແລະ ເຕັກນິກສະເພາະກ່ຽວກັບລົດໄຟ. ບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະໜອງໂບນັສ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນການຝຶກອົບຮົມດີເດັ່ນ. ໃນໄລຍການຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍອີງຕາມແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ຈະໄດ້ຈັດສັນແຜນການພັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາການຝຶກອົບຮົມກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ ແລະ ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ບໍລິສັດ ຈະສະໜອງເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ.
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ