ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 55997
LAK 0 - 0

ພະນັກງານຄຸມອ້ຽວລົດ (ຫົວໜ້າຄຸມການອ້ຽວລົດ, ພະນັກງານເຊື່ອມຕໍ່)

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
19 May 2020
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ປະຈຳການສະຖານີລົດ, ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດວຽກງານເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະຖານີ, ຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພປະຈຳວັນຂອງທີມງານອ້ຽວລົດ, ເຂົ້າໃຈສະພາບການສັນຈອນລົດໄຟຂອງສະຖານີ, ແລະເຮັດວຽກປະສານງານສໍາລັບລົດໄຟຮັບໃຊ້ວຽກງານວິສະວະກໍາ.
1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ
1) ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີປະຫວັດກ່ຽວກັບເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ, ມັກໃນວຽກງານຂົງເຂດລົດໄຟ.
2) ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເຊື່ອໃຈໄດ້, ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີ, ຮູ້ວັດທະນາທຳອົງກອນລາວ ແລະ ຈີນ.
3) ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ໃຫ້ກາຍ 30 ປີ, ຫຼື ສໍາລັບຄົນທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການລົດໄຟແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 35 ປີ.
4) ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ. ( ລວມ ຈົບຊັ້ນ ມໍ 7)
5) ຈະພິຈາລະນາພິເສດຜູ້ທີ່ ມີພື້ນຖານພາສາຈີນ, ຮຽນຈົບຊັ້ນວິທະຍະໄລ (ຊັ້ນສູງ) ຂື້ນໄປ, ຈະພິຈາລະນາພິເສດວິຊາສະເພາະດ້ານ: ກົນຈັກໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງ, ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ
1) ສອບເສັງຂຽນ ແລະ ສຳພາດ. ບົນພື້ນຖານຂອງການກວດກາເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ຈະແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ.
2) ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະເໜີຜູ້ສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນດ້ານແນວຄິດ, ຜົນການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ຜົນສອບເສັງຂຽນ ແລະ ຜົນການສຳພາດ.

3). ອື່ນໆ
1) ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ບໍລິສັດຈະຄັດເລືອກຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານການປະເມີນຜົນໂດຍລວມ.
2) ບໍລິສັດຈະສົ່ງຜູ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄປຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ເປັນເວລາ 10 ຫາ 15 ເດືອນ ໃນ ຫົກ ເດືອນ ທ້າຍ ປີ 2020. ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກໆ ແມ່ນການຝຶກດ້ານພາສາ ແລະ ເຕັກນິກສະເພາະກ່ຽວກັບລົດໄຟ. ບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະໜອງໂບນັສ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນການຝຶກອົບຮົມດີເດັ່ນ. ໃນໄລຍການຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍອີງຕາມແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ຈະໄດ້ຈັດສັນແຜນການພັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
3) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາການຝຶກອົບຮົມກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ ແລະ ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ບໍລິສັດ ຈະສະໜອງເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ.
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ