Flat or Rowhouse pour Sale Dans Sikhottabong Vientiane Capital ID 51706
451,747,493 LAK

ດິນພອ້ມຫອ້ງແຖວ

Le district de Sikhottabong, Vientiane la Capitale
07 Aug 2019
ຂາຍດິນພ້ອມຫ້ອງແຖວ5ຫອ້ງ ມີຄົນພັກເຕັມທຸກຫ້ອງ
ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ປອດໄພຕິດກັບເຂດຊຸມຊົນ
ເນື້ອທີ311ຕາແມັດ (ລາຄາຕໍ່ລອງກັນໄດ້ເດີ)
ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້
ສະຖານທີ່ ບ້ານໜອງໜ່ຽງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງ
Calcul financier
Contact :vendeur