Nouveau Others en vente Dans Xaysetha Vientiane Capital ID 57369
LAK 117,882

Magic Glo

Le district de Xaysetha, Vientiane la Capitale
31 Aug 2020
ປາກກາລົບຮ່ອຍດ່າງ Magic Glo, ບໍ່ວ່າຈະຊື້ຝາກໃຫ້ຫມູ່ຄູ່ ຫລື ຊື້ເກັບໄວ້ໃຊ້ເອງໃນຍາມທີ່ຟ້າວໄປງານຕ່າງໆ ທີ່ຮີບເລັ່ງ ແລະ ບໍ່ມີໂຕຊ່ວຍ ປາກການີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້, ມື້ນີ້ມີໂປຣດີໆ ມາໃຫ້ລູກຄ້າ:

- 1 ກ້ານ 390 ບາດ ຫຼຸດ 10% ..... 350 ບາດ
- 2 ກ້ານ 780 ບາດ ຫຼຸດ 140 ບາດ 640 ບາດ
- 3 ກ້ານ 1560 ບາດ ຫຼຸດ 400 ບາດ 1160 ບາດ ແລະ ແຖມຟີຣອີກ 1 ກ້ານ (ຕົກຢູ່ກ້ານລະ 290 ບາດ)
Annonce gratuite