Manufacturing, Transport & Logistics Job in Xaysetha Vientiane Capital ID 53540

ພະນັກງານຂັບລົດແລະໂບກລົດ

Xaysetha, Vientiane Capital
18 Nov 2019
ບໍລິສັດ ເຈມາກ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ

1. ພະນັກງານໂບກລົດ 10 ຕຳແໜ່ງ
2. ພະນັກງານຂັບລົດ 2 ຕຳແໜ່ງ

ເອກະສານປະກອບມີ:
- ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ
- ໃບແຈ້ງໂທດ
- ໃບຄ້ຳປະກັນ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບກວດສຸຂະພາບ
- ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຕ່າງໆ (ຖ້າມີ)
- ຮູບ 3x4
ສະຖານທີ່ ບ້ານໂພນເຄັງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Contact Yula.la Listing
Post listing free