Manufacturing, Transport & Logistics Job in Sisattanak Vientiane Capital ID 53397

ພະນັກງານຂັບລົດ

Sisattanak, Vientiane Capital
08 Nov 2019
ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຂັບລົດ (2 ຕຳແໜ່ງ)

ໂຄງການ AHAN ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ 2400 ຄົວເຮືອນໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
- ຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ ວັດສະດຸ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມການຮ້ອງຂໍ
- ຮັກສາປຶ້ມບັນທຶກລາຍງານການໃຊ້ລົດ ກ່ຽວກັບກິໂລແມັດ, ຈຸດໝາຍ ປາຍທາງ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ເດີນທາງ
- ຮັກສາລົດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ
- ກວດກາການເຮັດວຽກຂອງລົດຢ່າງເປັນປະຈຳ: ນໍ້າມັນເບກ, ນໍ້າມັນເພົາລົດ, ລະບົບໄຟ, ຖ່ານໄຟລົດ, ລົມຢາງລົດ, ນໍ້າມັນລົດ, ເຮັດຄວາມສະອາດແວ່ນລົດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລົດສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີໃນການຂົນສົ່ງຢ່າງປອດໄພ. ຄວນສະ​ເໜີການແປງລົດລ່ວງໜ້າ
- ຮັບປະກັນວ່າເອກະສານລົດທຸກປະເພດແມ່ນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ (ທະບຽນລົດ, ໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໃບປະກັນໄພ).ຈັດແຈງການຕໍ່ອາຍຸຂອງເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ
- ລາຍງານສະພາບຂອງລົດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາລົດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລົດ ລວມທັງອາໄຫຼ່ສໍາຮອງຂອງລົດ
- ຈັດແຈງການບຳລຸງຮັກສາລົດເປັນໄລຍະ: ຈັດແຈງໃບສະເໜີລາຄາຂອງອູ່ແປງລົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດ; ໄປອູ່ແປງລົດ ແລະ ກວດເຊັກລົດ; ສົ່ງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດທີ່ສໍາຮອງໄວ້
- ຈອດລົດຢູ່ທີ່ບ່ອນໄວ້ລົດຕາມການມອບໝາຍຂອງ AHAN
- ໄປຫາບັນດາໜ່ວຍງານລັດ/ຄູ່ຮ່ວມງານ/ອົງການ ໃນເວລາມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ
- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຜູ້ຄຸມງານ/ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
- ມີປະສົບການການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໂດຍສະເພາະມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ໂຄງການສາກົນ
- ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ
- ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງລົດນ້ອຍ
- ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດເຊັກລົດທົ່ວໄປ: ນໍ້າມັນລົດ, ເບກ, ຢາງລົດ, ຖ່ານໄຟລົດ, ເຄື່ອງກອງ ແລະ ອື່ນໆ.
- ມີຄວາມສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ ແລະ ຟັງ) ໃນລະດັບພື້ນຖານ
- ມີຈິດໃຈເຮັດວຽກເປັນທີມທີ່ດີ ແລະ ເຕັມໃຈສະໜັບສະໜູນຄົນອື່ນ
- ກຽມພ້ອມ ແລະ ກຽມຕົວໄດ້ດີ ໃນເວລາຮຽກຮ້ອງເຮັດວຽກຂັບລົດ.
- ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ ແລະ ຟັງ) ໃນລະດັບພື້ນຖານ ແມ່ນຖືວ່າໄດ້ປຽບ.

ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ: ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາແມ່ນ 1 ປີເຕັມ ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໃນການຕໍ່ອາຍຸງານ.

ລາຍລະອຽດຂອງວຽກນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງວຽກ. ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ຫຼື ຈຳກັດໜ້າວຽກທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ອາດຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດວຽກງານເຫຼົ່ານີ້. ເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍໃນທາງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສັນຍາການວ່າຈ້າງງານ. ຜູ້ບໍລິຫານຈະສະຫງວນສິດໃນການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ວິທີການສະໝັກ:
ເຊີນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານ (ໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັກວຽກ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ) ມາທາງອີເມວໂດຍໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ “Recruitment Car Driver ( Savannakhet or Salavan ) AHAN” ຫາ [email protected] ແລະ Cc ຫາ [email protected]; ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາປິດຮັບສະໝັກ; ຈະປະເມີນຜູ້ສະໝັກເມື່ອໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນລາຍຊື່ເທົ່ານັ້ນ.
Contact Yula.la Listing
Post listing free