Manufacturing, Transport & Logistics Job in Sisattanak Vientiane Capital ID 52774
LAK 0 - 0

ຕ້ອງການພະນັກງານແທງໄມ້ເກດສະໜາ

Sisattanak, Vientiane Capital
05 Feb 2020
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ປະເທດໄທ ຕ້ອງການຈຳນວນ 100​ຄົນ
ມີທີ່ພັກ, ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ (ຟຣີ)
ຄ່າຕອບແທນແມ່ນມີສອງແບບໃຫ້ເລືອກຄື ແບບຮັບເໝົາ ຫຼື ແບບເງິນເດືອນ
ແບບຮັບເໝົາແມ່ນ 12000 ບາດ/ກິໂລກຼາມ ສ່ວນແບບເງິນເດືອນແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນເດືອນ 9000ບາດ
ມີປະກັນສັງຄົມ ພັກວຽກແມ່ນພັກຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທ
Contact Somded
Post listing free