Manufacturing, Transport & Logistics Job in Sisattanak Vientiane Capital ID 46305
LAK 0 - 0

Shipping

Sisattanak, Vientiane Capital
06 Mar 2019
# NTP Trading Petroleum Public Company
* ເງື່ອນໄຂ:
- ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ
- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການແລ່ນເອກະສານ
-ມີມະນຸດສຳພັນດີ , ປັບຕົວເຂົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມທິມໄດ້
-ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
- ມີປະສົບການພິຈາລະນາພິເສດ

• ສະຖານທີ່ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາດ, ນະຄຶນຫຼວງວຽງຈັນ
Contact Yula.la Listing
Post listing free