Manufacturing, Transport & Logistics Job in Naxaithong Vientiane Capital ID 45987
LAK 0 - 0

ພະນັກງານ Support team (ກ່ຽວກັບຕັດຫຍິບ)

Naxaithong, Vientiane Capital
06 Mar 2019
# Trio (Lao) Export Co.,Ltd
* ຄວາມຕ້ອງການ:
- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ
- ຈົບການສຶກສາຊັ້ນກາວ, ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາບັນຊີ
- ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ
- ຮູ້ຈັກໃຊ້ຄອມເຕີ
- ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ
ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

- ສະຖານທີ່ Thadeua Ban Srikeud Mueang Naxaythong Vientiane Capital
Contact Yula.la Listing
Post listing free