Manufacturing, Transport & Logistics Job in Chanthaboury Vientiane Capital ID 47747
LAK 0 - 0

ພະນັກງານຂັບລົດໃຫ້ຫົວໜ້າ

Chanthaboury, Vientiane Capital
19 Feb 2019
* ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:

- ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງແຂວງບໍລິສັດມທີພັກໃຫ້
- ຕ້ອງມີລົດທຽວໄປວຽກເອງ
- ຕ້ອງເບິ່ງບ້ານໃຫ້ຫົວໜ້າພ້ອມ
- ອາຍຸ 20- 35 ປີ
- ເປັນຄົນຊື່ສັດ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້

- ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທົ່ງສາງນາງ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Contact Yula.la Listing
Post listing free